Erkek Bebek İsimleri Sözlüğü

Hepsi | A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
94 sonuç bulundu.
F
Fadıl
bk. Fazıl
Fahim
1. Büyük, ulu. 2. Onurlu, saygın. 3. Anlayışlı, akıllı.
Fahir
1. Şanlı, şerefli, onurlu. 2. Övünen, iftihar eden. 3. Parlak, gösterişli, güzel.
Fahrettin
Dinin övünç kaynağı.
Fahri
1. Onurla ilgili, onursal. 2. Yalnız onur için verilen karşılıksız hizmet.
Faik
Manevi yönden üstün olan, yüksek, yüce.
Faiz
1. Başarı kazanan. 2. Taşan, coşan.
Fakih
1. Anlayışlı, zeki kimse. 2. Fıkıh bilgini.
Fakir
1. Yoksul. 2. Zavallı, garip. 3. Derviş.
Fakirullah
Tanrı’nın büyüklüğü karşısında âciz olan kimse.
Falih
1. Başarılı ve mutlu kimse. 2. Toprağı süren, eken kimse.
Fani
1. Ölümlü. 2. Geçici. 3. Yaşlı.
Farabi
1. Farap adlı ilden olan kimse.2. 870-950 yılları arasında yaşamış büyük Türk İslâm düşünürünün adı.
Farik
Ayıran, ayırıcı.
Faris
1. Atlı, süvari. 2. İyi ata binen. 3. Anlayışlı, sevgili.
Faruk
1. Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli. 2. Keskin. 3. Hz. Ömer’in lakabı.
Fasih
Güzel, düzgün ve açık konuşan, konuşma yeteneği olan kimse.
Fatih
1. Fetheden, zafer kazanan. 2. Açan, kapılar açan. 3. Osmanlı Padişahı II. Mehmet'in lakabı.
Fatin
Zeki, akıllı, anlayışlı, kavrayışlı kimse.
Faysal
1. Keskin kılıç. 2. Hâkim. 3. Kesin hüküm, karar.
Fazıl
Erdemli.
Fazlı
Erdemli, üstün, iyiliksever.
Fazlullah
Allah’ın erdemi, üstünlüğü.
Fecri
Tan vaktiyle, tan kızıllığıyla ilgili.
Feda
(feda:)
Fedai
1. Yüksek bir ülkü uğrunda her türlü tehlikeyi göze alan kimse. 2. Bir kimseyi veya bir yeri koruyan, muhafız.
Fedakâr
(feda:kâr)
Fehamet
(feha:met)
Fehamettin
Dinin büyüklüğü, ululuğu.
Fehim
Anlayışlı, zeki, akıllı kimse.
Fehimdar
Zekâ, anlayış, kavrayış sahibi kimse.
Fehmi
Anlayış, kavrayışla ilgili olan.
Felât
Susuz çöl.
Felek
1. Gökyüzü. 2. Dünya, âlem. 3. Talih, baht, şans.
Fenni
Fene, bilime ilişkin, bilimle ilgili.
Fer
1. Aydınlık, ışık.2. Güç, kuvvet.
Feragat
Hakkından vazgeçme, el çekme.
Ferah
1. Ar. Gönül açıklığı, sevinç, sevinme. 2. Far. Açık, aydınlık.
Ferahi
Bolluk, genişlik, ucuzluk.
Feramuş
Unutma, akıldan çıkma.
Feramuz
Kale muhafızı, koruyucusu.
Feray
Ay ışığı, ayın parlaklığı.
Fercan
Güçlü, parlak, canlı kişiliği olan kimse.
Ferda
(ferda:)
Ferdal
Dalın tomurcuğu.
Ferdar
Güce, saygınlığa sahip kimse.
Ferdi
1. Tek olan şey. 2. Fertle ilgili, bireysel.
Fereç
1. Zafer, utku. 2. Sevinç, teselli.
Ferhan
1. Sevinçli, neşeli. 2. Memnun.
Ferhat
1. Güçlüğü yenip bir yeri ele geçiren. 2. Sevinç, neşe.3. Ferhat ile Şirin efsanesindeki erkek kahramanın adı.
Ferhattin
Dinin coşkusu, sevinci.
Ferhun
1. Güçlü, şanlı soydan gelen kimse.2. Sevinçli.
Feridun
1. Eşi olmayan, tek. 2. İran'da Pişdâdiyan sülâlesinin hükümdarı (M.Ö. 750).
Ferih
Çok mutlu, sevinçli.
Ferit
Eşi benzeri olmayan, tek, eşsiz, üstün.
Feritkan
Eşi olmayan, soylu kandan gelen kimse.
Feriz
Ekini alınmış tarla.
Ferkan
Güçlü, saygın bir soydan gelen kimse.
Ferman
1. Buyruk, emir. 2. Tanrı buyruğu.
Fermani
Buyrukla, fermanla ilgili olan.
Ferruh
1. Uğurlu, kutlu. 2. Aydınlık yüzlü.
Fersan
Derisinden kürk yapılan bir kır sansarı.
Feruzat
Hayırlı, kutlu.
Ferzan
Bilim ve hikmet.
Ferzend
Oğul, çocuk.
Fesih
Geniş, açık, aydınlık.
Fethi
Fethetme, alma ile ilgili olan.
Fethullah
Allah’ın fethi.
Fetih
1. Açma. 2. Alma, zaptetme.
Fettah
1. Üstün gelmiş, zafer kazanmış. 2. Fetheden, açan. 3. Allah'ın adlarındandır.
Fevzi
Kurtuluş, zafer ve üstünlükle ilgili olan.
Fevzullah
Allah’ın üstünlüğü.
Feyha
(feyha:)
Feyiz
1. Bolluk, bereket. 2. Suyun taşıp akması. 3. Bilim, bilgi.
Feyman
Ahlakta olgunluğu amaçlama, iyi ahlaka yönelme.
Feyyaz
1. Bereket ve bolluk veren. 2. Allah.
Feyzan
1. Bolluk, bereket. 2. Taşma, taşkın.
Feyzettin
Dinin bereketi.
Feyzi
1. Bollukla, bereketle ilgili. 2. Bilimle, bilgiyle ilgili.
Feyzullah
Allah’ın bereketi.
Feza
(feza:)
Fezahan
Yükselmeyi amaçlayan hükümdar.
Fezai
Uzayla ilgili, uzaya ait.
Fikret
1. Düşünce, fikir. 2. Zihin, akıl. 3. Kuruntu.
Fikrettin
Din düşüncesi.
Fikri
Düşünülerek oluşturulan, fikirle ilgili.
Filizer
Genç, toy, delikanlı.
Firdevsi
1. Cennete ait, cennetle ilgili. 2. İran’ın ünlü şairi, Şehname’nin yazarı.
Firuz
1. Mutlu, sevinçli, uğurlu. 2. Bahtlı, talihli.
Fırat
1. Asurca. Geniş akarsu. 2. Far. Geçit veren, üstünden geçmeye uygun. 3. Türkiye ve Suriye’nin doğu bölgelerini sulayan, Irak’ı aşan, Dicle ırmağıyla birleşerek Basra körfezine dökülen büyük nehir.
Fuat
Gönül, kalp, yürek.
Furkan
1. İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey. 2. Kur'an-ı Kerim.
Fütüvvet
1. Mertlik, yiğitlik. 2. Soy temizliği. 3. Cömertlik.
Fuzuli
1. BFaziletli, erdemli. 2. Boşboğaz, gereksiz işlerle uğraşan. 3. XVI. yy.'da yaşamış en büyük Divan Edebiyatı şairlerinden biri.